Course type

Apprenticeship

Level

Level 3

Location

Work-based learning

Start date

Flexible start dates

Fees

Fully-funded
Find out more

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Bydd ein Prentisiaeth GChDDP lefel 3 yn helpu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd galwedigaethol dysgwyr mewn lleoliadau Gofal Plant. Nod y Brentisiaeth hon yw asesu a datblygu gwybodaeth a sgiliau’r dysgwr o weithio gyda phlant mewn lleoliadau sy’n canolbwyntio ar ofal, dysgu a datblygiad.

Mae’r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n gweithredu’n fwy annibynnol, gan ymgymryd â chynllunio’r cwricwlwm, cynllunio gweithgareddau a rhai agweddau ar oruchwylio staff. Er enghraifft, y rhai sy’n gweithio mewn:

· Meithrinfeydd · Lleoliadau gofal dydd

· Crèches · Gwasanaethau plant y GIG

· Gwarchodwyr plant

Bydd gofyn i ddysgwyr ymgymryd â chymysgedd o unedau gorfodol ac unedau dewisol (byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu pa unedau dewisol sy’n berthnasol i’ch rôl, a’ch busnes). Mae’r unedau gorfodol yn cynnwys:

· Hyrwyddo ymarfer craidd mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

· Hyrwyddo chwarae, dysgu, twf a datblygiad

· Hyrwyddo maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

· Ymateb i salwch plentyndod, plâu/heintiau, clefydau ac imiwneiddiad Pan fyddwch yn cytuno i ymgymryd â Phrentisiaeth, efallai y bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol, yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, lefel y Brentisiaeth rydych yn ei chwblhau a’ch anghenion penodol chi eich hun.

Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei gyflwyno’n bennaf drwy sesiynau 1-i-1 gydag aelod o’n tîm cyflwyno, gan ddefnyddio cymysgedd o sesiynau dysgu wyneb yn wyneb ac o bell. Ar ôl cofrestru, byddwn hefyd yn dyrannu asesydd i’r dysgwyr. Bydd yr asesydd yn ymweld â’r dysgwr naill ai yn eu gweithle neu o bell (er enghraifft, trwy Microsoft Teams) yn fisol, drwy gydol y cymhwyster, er mwyn cefnogi cynnydd, arsylwi a gosod tasgau

Caiff dysgwyr eu cefnogi a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn yn eu diwydiant dewisol drwy gydol eu cymhwyster. Gall dysgwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r Brentisiaeth Ymarfer Broffesiynol GChDDP Lefel 4 Mae cyfleoedd cyflogaeth pellach yn cynnwys:

· Ymarferydd Meithrin

· Ymarferydd Grŵp Chwarae

· Gweithiwr Cymorth Plant y GI

Er mwyn dechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fod: · yn 16 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uchaf)

· yn byw yng Nghymru

· ddim mewn addysg llawn amser

· ddim yn derbyn unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru

· Gallwch chwilio a gwneud cais am swyddi gwag Prentisiaethau yma

Os ydych chi’n bwriadu ymgymryd â chymhwyster Prentisiaeth fel ffordd o uwchsgilio yn eich rôl bresennol, bydd angen i chi hefyd:

· fod yn gweithio am o leiaf 16 awr

· gael cefnogaeth eich cyflogwr i ymgymryd â’r cymhwyster · ymrwymo i ymgymryd â 4-6 awr o astudio bob mis ar gyfartaledd

· gweithio mewn rôl sy’n berthnasol i’r cymhwyster

· cael eich cyflogi am o leiaf 51% o’ch oriau contract yng Nghymru

Course type

Apprenticeship

Level

Level 3

Location

Work-based learning

Start date

Flexible start dates

Fees

Fully-funded
Find out more